Sedem krokov

Sedem krokov pre úspešnú integráciu rómskych marginalizovaných komunít a zníženie miery diskriminácie v Slovenskej Republike

Spoločná kampaň s O.Z. Ľudia proti rasizmu (http://www.rasizmus.sk) pre voľbami 2012 s cieľom vytvoriť základný dokument o možných pozitívnych a pritom efektívnych riešeniach smerom k odstráneniu problémov, ktorým čelia na Slovensku Rómovia a Rómky.

Kampaň je v štádiu finalizácie.

Executive summary: Predložený dokument Sedem krokov pre úspešnú integráciu rómskych marginalizovaných komunít a zníženie miery diskriminácie v Slovenskej Republike vznikol v čase, keď všeobecne pociťujeme nárast napätia vyplývajúceho zo zhoršenej sociálnej situácie časti obyvateľstva a predovšetkým Rómov. Následky vylúčenia Rómov sú devastujúce: okrem katastrofálnej situácie v osadách, nešťastia a chudoby sa zvyšujú výdaje rozpočtu v sociálnej sfére i výdaje na represívne zložky. Bohužiaľ, tieto opatrenia cielia dôsledky a nie príčiny sociálneho vylúčenia Rómov, a preto sa ukazujú z dlhodobého hľadiska ako veľmi neefektívne. Pritom investícia do aktívneho začleňovania sociálne vylúčeného obyvateľstva a predchádzania jeho vzniku je investíciou do ekonomického rozvoja krajiny a môže zvrátiť negatívnu záťaž štátneho rozpočtu. Na nasledovných stranách sú uvedené a hlbšie rozpracované východiská a kroky, ktoré sú odskúšané, realizovateľné a majú skutočné výsledky na zlepšenie situácie, pozdvihnutie Rómov z chudoby i na zmiernenie napätia susedských vzťahov a vzťahov s väčšinovou spoločnosťou.  Problémy začleňovania Rómov sú totiž mnohovrstevnaté a jeden podmieňuje druhý, napríklad zlá dochádzka detí do škôl často súvisí s nedostatkom financií na cestovné, čo je podmienené nízkym príjmom nezamestnaných rodičov. Preto je potrebné zaujať komplexný prístup k riešeniu problémov, ktorým Rómovia čelia, a tak vnímať aj nami navrhovaných 7 východísk k integrácii marginalizovaných komunít.